Επιχειρηματικα νεα

Φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Φορολογικά κίνητρα για καινοτόμες επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Η κυπριακή πολιτική τα τελευταία χρόνια επιδιώκει την ενίσχυση του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. 
Ένα από τα πιο σημαντικά σχέδια στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, που προωθήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τη Μονάδα Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Προεδρίας, αποτελεί η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου με σκοπό την δημιουργία ενός ελκυστικού κινήτρου μέσω φοροαπαλλαγής σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.
Η τροποποίηση τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2017.
Διαβάστε πιο κάτω περιληπτικά τις πρόνοιες στου σχεδίου όπως ανακοινώθηκαν μέσα από τον επίσημο οδηγό που δημοσίευσε η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο σχέδιο;

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ανεξάρτητοι επενδυτές και διενεργούν δαπάνες είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ). 
Το πρόσωπο που πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου θεωρείται ανεξάρτητος επενδυτής εάν δεν είναι ήδη μέτοχος της καινοτόμου μικρής και μεσαίας επιχείρησης στην οποία επενδύει, εκτός κατά τη δημιουργία νέας εταιρείας, όπου θεωρείται ότι οι ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτών, είναι ανεξάρτητοι από αυτήν.

Ποιες θεωρούνται καινοτόμες επιχειρήσεις;

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι καινοτόμες επιχειρήσεις θα πρέπει να καταρτίσουν επιχειρηματικό πλάνο αν δεν υπάρχει οικονομικό ιστορικό και επιπλέον θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μια προϋπόθεση από τις πιο κάτω:

  • δεν ασκεί δραστηριότητες σε καμία αγορά ή 
  • ασκεί δραστηριότητες σε οποιαδήποτε αγορά λιγότερο από επτά (7) έτη μετά την πρώτη εμπορική της πώληση ή
  • χρειάζεται αρχική επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου η οποία, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου που καταρτίζεται για νέο προϊόν ή τη διείσδυση σε νέα γεωγραφική αγορά, είναι ψηλότερη του 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της κατά τα προηγούμενα πέντε έτη.

Για να χαρακτηριστεί καινοτόμος η επιχείρηση θα πρέπει να:

(α) εξασφαλίσει πιστοποιητικό από εξωτερικό ελεγκτή, σύμφωνα με το οποίο: 
οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν το 10% τουλάχιστον του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών, ή

(β) σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό και ούτε μπορεί να γίνει έλεγχος της οικονομικής χρήσης, να αποδεικνύει ότι είναι καινοτόμος μέσω επιχειρηματικού σχεδίου.


Άλλες πρόνοιες που πρέπει να τηρούνται:

(α)Μια επιχείρηση παύει να θεωρείται καινοτόμος μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) οποιαδήποτε στιγμή αυτή λάβει συνολική επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου η οποία ξεπερνά τα €15 εκατομμύρια. 

(β)Η καινοτόμος ΜΜΕ δεν πρέπει να είναι εισηγμένη στο κυπριακό ή σε χρηματιστήριο. 

(γ)Οι καινοτόμες επιχειρήσεις μπορεί να ασκούνται όχι μόνο από νομικά αλλά και από
φυσικά πρόσωπα (ως προσωπικές επιχειρήσεις), ή συνεταιρισμούς.


startup cyprus.jpg


Φοροαπαλλαγές και κίνητρα για επενδυτές.

Η επένδυση αφορά επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κίνδυνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) και μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μορφών επένδυσης (επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις, εγγυήσεις κ.α.).
Στον ορισμό της επένδυσης χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις συνέχειας.

Η φοροαπαλλαγή υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:

(α) το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση. 

(β) η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του πιο πάνω περιορισμού μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη, τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού και το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) τον χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο τον οδηγό εδώ ή να επισκευθείτε την επίσημη ιστοσελίδα που αναφέρεται στα σχέδια ανάπτυξης.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν επίσης.
Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine