Εταιρεια στην Κυπρο

Ίδρυση και εγγραφή τουριστικού γραφείου στην Κύπρο.

Ίδρυση και εγγραφή τουριστικού γραφείου στην Κύπρο.

Πως μπορεί ένας επιχειρηματίας ή  τουριστική επιχείρηση που εδρέυει στο εξωτερικό να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Κύπρο.
Ένας τουριστικός πράκτορας μπορεί  να αδειοδοτηθεί για ίδρυση γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών στην Κυπριακή Δημοκρατία εφόσον πληρεί κάποια κριτήρια.
Διαβάστε πιο κάτω τι απαιτεί η όλη διαδιακασία ίδρυσης και αδειοδότησης Τουριστικού γραφείου στην Κύπρο.

Κριτήρια

Άδεια για ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να παραχωρηθεί μόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ιδρυθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος. 
Εταιρείες από κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να λειτουργήσουν στην Κυπριακή Δημοκρατία πάνω σε μόνιμη βάση μόνο αν αντιπροσωπεύονται από αδειούχο Γραφείο Τουρισμού και Ταξιδίων στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Κάθε τουριστικό και ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να διευθύνεται από διευθυντή ο οποίος:

(α)
 • είτε να είναι απόφοιτος αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων ή κάτοχος διπλώματος πανεπιστημίου σε θέματα τουρισμού και να έχει έναν τουλάχιστο χρόνο πείρα σε γραφείο τουρισμού και ταξιδίων
 • είτε να είναι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου και να έχει τρία τουλάχιστο χρόνια πείρα σε γραφείο ταξιδίων
 • (είτε να είναι κάτοχος απολυτηρίου εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης και να έχει επταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε γραφείο τουρισμού και ταξιδίων ή αεροπορική ή ναυτιλιακή εταιρεία σε τμήματα που ασχολούνται κύρια και άμεσα με τουριστικές και ταξιδιωτικές δραστηριότητες

(β) να γνωρίζει καλά, μια τουλάχιστο ξένη γλώσσα από τις τουριστικά επικρατέστερες

(γ) να μην τελεί δυνάμει δικαστικού διατάγματος υπό απαγόρευση της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του και

(δ) να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή να μην έχει καταδικαστεί για παράβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας για την οποία έχει αρμοδιότητα ο Οργανισμός. 

Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) ανωτέρω.cyprus and greece tourism and investments.jpg


Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

Το έντυπο αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, που υποβάλλεται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του (σε περίπτωση που ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο). Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επισυνάπτεται στην αίτηση αντίγραφο του πιστοποιητικού, ενώ το πρωτότυπο πρέπει να υποβληθεί πριν την έγκριση της αίτησης
 • αντίγραφο Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Σύστασης (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μετόχων (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
 • αντίγραφο Πιστοποιητικού Διευθυντών και Γραμματέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
 • αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
 • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό λευκού Ποινικού Μητρώου, που υποβάλλεται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την έκδοσή του για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο).
Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επισυνάπτεται στην αίτηση αντίγραφο του πιστοποιητικού, ενώ το πρωτότυπο πρέπει να υποβληθεί πριν την έγκριση της αίτησης.

Σημειώνεται ότι τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη πρέπει να υποβάλλονται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την έκδοση ή επικύρωσή τους από τον Έφορο Εταιρειών.


Η ηλεκτρονική αίτηση "Στοιχεία Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων" για τον προτεινόμενο διευθυντή του γραφείου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
 • αντίγραφο των ακαδημαϊκών προσόντων του προτεινόμενου διευθυντή (αίτηση σε έντυπη μορφή)
 • αντίγραφο του πιστοποιητικού προηγούμενης πείρας σε Γραφείο Τουρισμού και Ταξιδίων ή πιστοποιητικό απασχόλησης από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • πρωτότυπο και πρόσφατο Πιστοποιητικό λευκού Ποινικού Μητρώου, που υποβάλλεται όχι αργότερα από 60 ημέρες από την έκδοσή του
 • αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου για την υπηκοότητα.
Διεξάγονται επί τόπου επιθεωρήσεις από Λειτουργούς του ΚΟΤ.

Ο αιτητής ενημερώνεται ως προς την απόφαση για αδειοδότηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν δεόντως υποβληθεί.

Με την έγκριση της Ίδρυσης Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων καταβάλλεται τέλος €400,00 (πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, ή τραπεζική εντολή) και απαιτείται κατάθεση εγγύησης ύψους €15.000,00. Η εγγύηση μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά, ή με εγγυητική επιστολή τραπεζικού ή συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικής εταιρείας. Νοείται ότι σε περίπτωση που η εγγύηση γίνεται με εγγυητική επιστολή, αυτή πρέπει να τύχει της έγκρισης του ΚΟΤ, να ισχύει τουλάχιστον για δύο έτη και να ανανεώνεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της. 

Η άδεια ισχύει για δύο χρόνια(ή μέρος αυτών) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου Το τέλος ανανέωσης είναι €300,00. touristiko grafeio stihn kypro.jpg


Υποχρεώσεις

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού εποπτεύει, με τον νενομισμένο τρόπο τη λειτουργία των αδειούχων τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων για να διασφαλίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και τους όρους της άδειας, όπως και ότι με τις διάφορες ενέργειες του Γραφείου θα διασφαλισθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, η προστασία του καταναλωτή καθώς και θα αποφευχθεί η δυσφήμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς στον τουρισμό της. 

Αδειούχο Γραφείο Τουρισμού και Ταξιδίων υποχρεούται να συμμορφώνεται μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

 • να διαθέτει κατάλληλα επιπλωμένο και ανεξάρτητο κατάστημα εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ. με δικό του κοινόχρηστο αποχωρητήριο και νιπτήρα
 • να είναι επανδρωμένο με κατάλληλο και ικανοποιητικό προσωπικό (τουλάχιστο δύο πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή)
 • να έχει δικό του όνομα, το οποίο πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο της άδειας για ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων.

Το δικαίωμα κυριότητας του ονόματος είναι μεταβιβάσιμο με γραπτή συμφωνία και γνωστοποίηση στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού εντός ενός μηνός. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την πολιτική του Οργανισμού είναι επιθυμητό όπως: (ι) τα ονόματα συνάδουν με τα κυπριακά δεδομένα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου (ιι) τα ελληνικά ονόματα δεν θα μεταφράζονται αλλά να αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες, (ιιι) τα ονόματα να είναι, αν αυτό είναι δυνατό, μονολεκτικά, να έχουν νόημα και οπωσδήποτε να μην περιέχουν απλώς γράμματα ή συνδυασμούς γραμμάτων με λέξεις. Ο Οργανισμός μελετά και εγκρίνει το όνομα Γραφείου ανεξάρτητα του αν εγκρίθηκε ή όχι από το Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών. Οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύονται όπως, προτού απευθυνθούν στον Έφορο Εταιρειών, επικοινωνούν με τον Οργανισμό για τη σχετική ενημέρωση ˙

 • ειδοποιούν τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα εντός ενός μηνός σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης του αδειούχου γραφείου ή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 • τα Γραφεία υποχρεούνται να υποβάλλουν, εφόσον τους ζητηθεί από τον Οργανισμό:
 • i.τα σχέδια κάθε διαφημιστικού φυλλαδίου, τεύχους προγραμμάτων ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου, μη περιλαμβανομένων τιμών, τα οποία πρόκειται να κυκλοφορήσουν, και
 • ιι. στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις δραστηριότητες των Γραφείων
 • σε κάθε έκδοση πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και το εγγεγραμμένο γραφείο του Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδίων
 • η άσκηση διευθυντικών καθηκόντων από το ίδιο πρόσωπο σε περισσότερα από ένα αδειούχα γραφεία απαγορεύεται
 • αν για οποιοδήποτε λόγο το ποσό της εγγύησης μειώνεται, ο επιχειρηματίας οφείλει να καλύψει τη διαφορά εντός 30 ημερών.

Σε περίπτωση που η μείωση της εγγύησης είναι μεγαλύτερη από το μισό του ολικού ποσού της ή αν αυτή εξαντληθεί, η συμπλήρωση ή η επανακατάθεση της πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών.

Η εταιρείας μας διαθέτει εμπειρία, με πελατολογιο του τουριστικού τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχέτικά με την σύστατη εταιρείας και διαδικασίες για αδειοδότηση Τουριστικού-Ταξιδιωτικού Γραφείου στην  Κύπρο.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine