Φορολογια στην Κυπρο

Κίνητρα για προσέλκυση επενδυτών και επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Κίνητρα για προσέλκυση επενδυτών και επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Η Κύπρος όπως είναι γνωστό αποτελεί ένα ελκυστικό προορισμό για επενδυτές. Οι κυπριακή Κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια φρόντισε να δώσει κίνητρα για προσέλκυση επενδυτών και επιχειρηματιών στην Κύπρο. Η Κυπριακή φορολογία φυσικά, είναι ένα σημαντικό κίνητρο από μόνο του και μαζί με άλλους μηχανισμούς και ειδικές νομοθεσίες καθιστούν την χώρα ένα από τους καλύτερους προορισμούς για διεθνής επιχειρήσεις.

Τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες κολοσσοί εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο και επιχειρούν μέσα σε ένα Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που τους επιτρέπει ασφάλεια και παράλληλα επωφελούνται του ελκυστικού φορολογικού πλαισίου. Αυτό επιταχύνει την ανάπτυξη των εταιρειών και εξασφαλίζει  οικονομική σταθερότητα και προστασία σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πιο κάτω είναι μόνο μερικά από τα βασικότερα κίνητρα για επιχειρήσεις. Παράλληλα κίνητρα όπως η πολιτογράφηση και η ατομική φορολογία είναι λόγοι που προσελκύουν επιχειρηματίες. 

Πλήρης φορολογική απαλλαγή:

  • Τα κέρδη από την πώληση χρεογράφων
  • Τα μερίσματα πληρωτέα
  • Οι τόκοι που δεν προκύπτουν από τη συνήθη εργασία της επιχείρησης
  • Τα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια
  • Τα κέρδη που αφορούν συναλλαγματικές διαφορές (forex) (που δεν προκύπτουν από τη ως η συνήθη εργασία - αγοραπωλησία παραγώγων και νομισμάτων)

Μερική φορολογική απαλλαγή:

  • Εισόδημα πνευματικής ιδιοκτησίας: 
80% των καθαρών κερδών, ή του καθαρού εισοδήματος από πνευματικά δικαιώματα (royalty income) όπως υπολογίζεται στον τύπο της φόρμουλας ‘Nexus’ νοουμένου ότι προέρχεται από επιλέξιμο άυλο περιουσιακό στοιχείο, ενσωματωμένο εισόδημα (embedded income) και άλλες προϋποθέσεις εισοδήματος, σε ισχύ από την 1.7.2016 (νέο καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων). Το προηγούμενο καθεστώς (από 1/1/2012) εκπίπτει το 80% των καθαρών κερδών και ή εισοδημάτων από δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου και του ενσωματωμένου εισοδήματος και άλλα έσοδα που πληρούν τις προϋποθέσεις ως επιλέξιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία.


fintech.jpg

Εκπιπτόμενες δαπάνες (μεταξύ άλλων):

Νοητή έκπτωση τόκων σε νέο κεφάλαιο που εισάγεται στην επιχείρηση:
 
  • Ίδια Κεφάλαια που εισάγονται από μια εταιρεία από την 1η Ιανουαρίου 2015 (νέες μετοχές), με τη μορφή του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή υπέρ το άρτιο δικαιούται φορολογική ετήσια έκπτωση των νοητών τόκων (NID). Η ετήσια έκπτωση NID υπολογίζεται ως το καθαρό επιτόκιο στο νέο μετοχικό κεφάλαιο, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου κέρδους που προέρχεται από περιουσιακά στοιχεία, που χρηματοδοτείται από νέα κεφάλαια. Το σχετικό επιτόκιο είναι η απόδοση των κρατικών 10ετές ομολόγων (στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους) της χώρας στην οποία τα κεφάλαια που απασχολούνται στην επιχείρηση της εταιρείας συν ένα επιπλέον ποσοστό 3% (υπόκειται σε ελάχιστο ποσό που είναι η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομόλογου της Κύπρου κατά την ίδια ημερομηνία, προσαυξημένο κατά 3%). Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να μην διεκδικήσει το σύνολο ή μέρος των διαθέσιμων NID για ένα συγκεκριμένο φορολογικό έτος. Εφαρμόζονται σειρά διατάξεων κατά της φοροαποφυγής.
  • Οι χρεωστικοί τόκοι που προκύπτουν για την άμεση ή έμμεση απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας θα θεωρούνται εκπιπτόμενο έξοδο για σκοπούς φόρου εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι η κατά 100% θυγατρική εταιρεία δεν κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Αν η θυγατρική κατέχει (άμεσα ή έμμεσα) περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση η αφαίρεση χρεωστικών τόκων περιορίζεται στο ποσό που σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία αυτά που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Αυτό ισχύει για τις εξαγορές θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2012
  • Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα.
  • Κάθε ποσό που δαπανείται από εταιρεία ή άτομο για απόκτηση μετοχών σε καινοτόμες επιχειρήσεις εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο νόμος παρέχει ένα πιο περίτεχνο φορολογικό κίνητρό σύμφωνα με τον κανονισμό απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχύσει και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Νόμο, η καινοτόμος εταιρεία θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον το 10% των λειτουργικών εξόδων της για έρευνα και ανάπτυξη σε τουλάχιστον ένα από οποιοδήποτε από τα τρία τελευταία χρόνια.


Eιδική Φορολογία

Ναυτιλιακές Εταιρείες:

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμος είναι εγκεκριμένος από την ΕΕ, και προβλέπει την απαλλαγή από όλους τους άμεσους φόρους και τη φορολογία, υπό το καθεστώς φόρου χωρητικότητας των ιδιοκτητών πλοίων, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων, από τη λειτουργία των κοινοτικών πλοίων που πληρούν τις προϋποθέσεις (πλοία που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή μιας χώρας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) και ξένων (μη κοινοτικών) πλοίων (υπό προϋποθέσεις), σε δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η νομοθεσία επιτρέπει στα μη κοινοτικά σκάφη να εισέλθουν στο καθεστώς φόρου χωρητικότητας υπό τον όρο ότι ο στόλος θα αποτελείται από τουλάχιστον 60% κοινοτικά σκάφη. Εάν η απαίτηση αυτή δεν ικανοποιηθεί, τότε τα μη κοινοτικά σκάφη μπορούν να εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια.

Η νομοθεσία περιλαμβάνει έναν κανόνα "όλα ή τίποτα", που σημαίνει ότι αν ένας διαχειριστής πλοιοκτήτες / ναυλωτή / πλοίο από μια ομάδα επιλέγει να φορολογηθεί σύμφωνα με το καθεστώς φορολογίας χωρητικότητας, όλοι οι πλοιοκτήτες / ναυλωτές / διαχειριστές πλοίων του ομίλου θα πρέπει να επιλέξουν το ίδιο. 

Η απαλλαγή δίνεται επίσης σε σχέση με τους μισθούς των αξιωματικών και του πληρώματος πάνω σε Κυπριακό πλοίο.

forologia gia ependytes ke epixeiriseis stin kypro.jpgΈκτακτη Αμυντική Εισφορά:

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα επιβάλλεται σε εισόδημα από μερίσματα, έσοδα από τόκους και ενοίκια, κτώνται από εταιρίες που εδρεύουν στην Κύπρο και από άτομα που έχουν την Κύπρο ως φορολογική κατοικία.

Τα νομικά πρόσωπα θα υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά εάν η εταιρεία είναι φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο. Πριν την 16ή Ιουλίου 2015 άτομα υπόκειντο σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα, εάν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Από τις 16 Ιουλίου, 2015 άτομα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα αν είναι τόσο φορολογικοί κάτοικοι στην Κύπρο αλλά έχουν και την κατοικία τους (domicile).

Ένα άτομο έχει την κατοικία του στην Κύπρος για τους σκοπούς του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα αν (α) έχει ένα κληρονομικό δίκαιο σύμφωνα με τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο (με ορισμένες εξαιρέσεις), ή εάν υπήρξε φορολογικός κάτοικος στην Κύπρο για τουλάχιστον 17 από τα 20 έτη αμέσως πριν από το φορολογικό έτος της αξιολόγησης.

Πολιτογραφήσεις:

Βάσει του σχεδίου πολιτογραφήσεων που εισάχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, δίδεται σε μη Κύπριο πολίτη, ο οποίος πληροί ορισμένα οικονομικά κριτήρια, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω μιας εταιρείας / εταιρείες στις οποίες αυτός / αυτή μέτοχος - ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του, είτε μέσω επενδύσεων γίνεται από τον / της συζύγου του ή από κοινού με τη σύζυγο ή ακόμα και ως διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας / μπορεί να εφαρμόζουν οι εταιρείες που πληροί ένα από τα οικονομικά κριτήρια, για την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με πολιτογράφηση υπό εξαίρεση.

Ο αιτητής θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες επενδύσεις κατά τα τρία έτη πριν την ημερομηνία της αίτησης και πρέπει να διατηρήσει τις εν λόγω επενδύσεις για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία της πολιτογράφησης.


Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine