Εταιρεια στην Κυπρο

Επαναφορά διαγραμμένης Κυπριακής εταιρείας

Επαναφορά διαγραμμένης Κυπριακής εταιρείας

Εταιρεία η οποία έχει διαγραφεί από το μητρώο εταιρειών λόγω μη συμμόρφωσης με τον περί Εταιρειών Νόμο μπορεί να επαναφερθεί, μέσω της νέας διαδικασίας διοικητικής επαναφοράς χωρίς διάταγμα δικαστηρίου και θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει ωσάν να μην είχε διαγραφεί.
 
Η δυνατότητα διοικητικής επαναφοράς παρέχεται σε εταιρεία η οποία έχει διαγραφεί από τον Έφορο Εταιρειών για τους εξής λόγους:
 
  • Παράλειψη καταχώρισης στον Έφορο Εταιρειών οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται από τον Νόμο (π.χ. Ετήσιες Εκθέσεις)
  • Παράλειψη καταβολής του ετήσιου τέλους
  • Αν ο Έφορος Εταιρειών είχε εύλογη αιτία να πιστεύει ότι η εταιρεία δεν διεξήγαγε εργασίες ή δεν λειτουργούσε
 
Σύμβουλος ή μέλος της εταιρείας μπορεί να υποβάλει αίτηση για διοικητική επαναφορά (έντυπο ΗΕ64) στον Έφορο Εταιρειών εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία διαγραφής της.
 
Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο διοικητικής επαναφοράς εταιρείας στο μητρώο (έντυπο ΗΕ64), δια χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:
 
  1. Όλα τα έντυπα, εκθέσεις, οικονομικές καταστάσεις και έγγραφα που ήταν οφειλόμενα πριν από την ημερομηνία διαγραφής της
  2. Όλα τα οφειλόμενα τέλη, επιβαρύνσεις και/ή πρόστιμα παράλειψης που είχαν προκύψει και/ή επιβληθεί πριν από την ημερομηνία διαγραφής
  3. Γραπτή συγκατάθεση αρμόδιου εκπροσώπου της Δημοκρατίας για την επαναφορά της εταιρείας, σε περίπτωση που περιουσία και/ή δικαιώματά της έγιναν αντικείμενο χειρισμού από τη Δημοκρατία 
  4. Το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας
 
Τα τέλη είναι πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.
 
Σε αυτές τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις μπορείτε να ανατρέξετε για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.
 
Το νέο έντυπο ΗΕ64 τέθηκε σε εφαρμογή από τις 6 Δεκεμβρίου 2021.
 
Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία κατά το χρόνο της διαγραφής της διεξήγαγε εργασία ή ήταν σε λειτουργία και όλες οι ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικού επαναφοράς της επωνυμίας της εταιρείας στο μητρώο, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών, καθώς και στη δημοσίευση της επαναφοράς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού επαναφοράς από τον Έφορο Εταιρειών λογίζεται ως η ημερομηνία επαναφοράς της εταιρείας στο μητρώο.
 
Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί να εξασφαλίσει πιστοποιημένα αντίγραφα, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εταιρείας.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine