Εταιρεια στην Κυπρο

Αποτίμηση Κυπριακής εταιρείας για σκοπούς πώλησης

Αποτίμηση Κυπριακής εταιρείας για σκοπούς πώλησης

Συνήθως οι επενδυτές λαμβάνουν επίσημη αποτίμηση μιας εταιρείας από τρίτο μέρος, η οποία επιβεβαιώνει την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης και τις δυνατότητές της ως επένδυση ή εξαγορά.
 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας εξαγοράς, οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης πρέπει να προετοιμάσουν τα ακόλουθα:

 
 1. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν την περίοδο διαπραγμάτευσης.
 2. Προσχέδιο οικονομικών καταστάσεων (μη ελεγμένων) για το προηγούμενο έτος ή τα δύο προηγούμενα έτη πριν τη διαδικασία εξαγοράς.
 3. Υπόμνημα επένδυσης που να ενοποιεί τα βασικά στοιχεία και ανάλυση της εταιρείας, καθώς και την οικονομική της κατάσταση.
 4. Επιχειρηματικό σχέδιο για το μέλλον (εάν είναι διαθέσιμο).
 5. Συμφωνία τήρησης απορρήτου.
 6. Έκθεση από ελεγκτή που να αποδεικνύει την κατάσταση της εταιρείας σε σχέση με πληρωμές που εκκρεμούν στις φορολογικές αρχές.
 7. Ισχύουσες άδειες και κυβερνητικές εγκρίσεις.
 8. Απαραίτητες εγκρίσεις ή βεβαιώσεις που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί (εάν ισχύει).
 9. Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά όπως πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας, υφιστάμενων μετόχων, συμβούλων, γραμματέα κλπ.
 10. Επίσημα τραπεζικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τον ισολογισμό και την ύπαρξη οποιωνδήποτε τραπεζικών δανείων ή άλλων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
 11. Συμβόλαια με προμηθευτές, βασικούς πελάτες, βασικό προσωπικό και κυβερνητικές αρχές.
 12. Τίτλοι ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στην εταιρεία όπως κτίρια, οχήματα κλπ.
 
Κατά την προετοιμασία τερματισμού της επιχείρησής σας, συνιστάται η απόκτηση επαγγελματικών συμβουλών, τόσο για νομικούς όσο και για λογιστικούς σκοπούς. Έτσι, θα είστε σε ισχυρότερη θέση σε ότι αφορά διαπραγματεύσεις και δέουσα επιμέλεια. Οι επαγγελματικές συμβουλές θα σας βοηθήσουν, επίσης, να τακτοποιήσετε υποχρεώσεις όπως φορολογικές πληρωμές, οι οποίες είναι συμφυείς με τη διαδικασία εξαγοράς.
 
Ένα ελεγκτικό γραφείο είναι η μοναδική υποχρεωτική επαγγελματική υπηρεσία που χρειάζεστε για να τερματίσετε την επιχείρησή σας. Γραφεία όπως οι KTC Business Consultants μπορούν να εκτελέσουν την επίσημη διαδικασία τερματισμού ή εξαγοράς της επιχείρησής σας και θα δώσει σχετική αναφορά στην κυβέρνηση.
 

Κυρίως για τα ακόλουθα είδη εταιρειών συνιστάται η πρόσληψη επαγγελματικών συμβούλων κατά τη διαδικασία εξαγοράς ή τερματισμού:

 
 • Εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία.
 • Εταιρείες που απαιτούν πληθώρα αδειών για τη λειτουργία τους.
 • Επισφαλείς εταιρείες με υποχρεώσεις απέναντι στον ιδιωτικό ή/και δημόσιο τομέα.
 • Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών που να υπερβαίνει τις €500,000.
 • Εταιρείες με εξαγωγική δραστηριότητα.
 • Εταιρείες με αξία εξαγοράς που να υπερβαίνει τα €2 εκατομμύρια.
 
Πριν προβείτε σε πώληση της εταιρείας σας, θα πρέπει να διεξαγάγετε αποτίμηση εταιρείας. Η προτιμώμενη μέθοδος είναι να αναθέσετε την εργασία αυτή σε μία ευυπόληπτη συμβουλευτική εταιρεία, καθώς θα διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει των όρων και της αξίας εξαγοράς.
 

Παρακάτω απαριθμούνται διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης, από τη συνηθέστερη μέχρι τη σπανιότερη:

 
 1. Μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF): Η μέθοδος αυτή βασίζεται σε εκτιμήσεις ταμειακών ροών, π.χ. εκτίμηση του χρηματικού ποσού που μια εταιρεία είναι σε θέση να αποφέρει στο μέλλον.
 2. Ανάλυση προηγούμενων συναλλαγών: Με τη μέθοδο αυτή, χρησιμοποιείται η τιμή παρόμοιων εταιρειών που αγοράστηκαν στο παρελθόν ως ένδειξη της αξίας μίας εταιρείας. Η μέθοδος υπολογίζει πόσο θα αξίζει μία μετοχή εάν αποκτηθεί.
 3. Συγκριτική ανάλυση εταιρειών (CCA): Η μέθοδος χρησιμοποιεί τις μετρήσεις επιχειρήσεων παρόμοιου μεγέθους εντός της ίδιας βιομηχανίας. Βασίζεται στην υπόθεση ότι παρόμοιες εταιρείες έχουν παρόμοια πολλαπλάσια αποτίμησης, όπως EV/EBITDA (Αξία επιχείρησης/Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων).
 
Ανάλογα με τη βιομηχανία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από μία μέθοδος. Κατόπιν, τα αποτελέσματα συγκρίνονται ώστε να καθοριστεί η τελική επενδυτική αξία/ποσό.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine