Κατοχής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας


Η πνευµατική ή διανοητική ιδιοκτησία  (Intellectual Property - IP) και τα δικαιώματα της αποτελούν ένα από τα πιο σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία σε µια επιχείρηση. Η επιλογή της δικαιοδοσίας στην οποία θα γίνεται η συγκέντρωση και διαχείριση τους αποτελεί µια απόφαση στρατηγικής σηµασίας. Η ιδανική δικαιοδοσία για την εγγραφή και την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας µπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη σε µια επιχείρηση, ενώ πρωτίστως µπορεί να συνεισφέρει στο φορολογικό σχεδιασµό της. Παράλληλα µπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, να της προσδώσει περαιτέρω αξία, και να συνεισφέρει στη µείωση των εξόδων της.

Για τους πιο πάνω λόγους, η επιλογή της δικαιοδοσίας στην οποία θα συσταθεί µια εταιρεία που θα κατέχει ή/και θα διαχειρίζεται τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι καθοριστική. Η δικαιοδοσία που θα επιλεχθεί θα πρέπει να συνδυάζει ένα εκτενές δίκτυο Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει µηδενική ή χαµηλή παρακράτηση στη διανοµή µερισµάτων.

Η προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθότι παρέχει µια σωρεία πλεονεκτηµάτων στους ιδιοκτήτες των δικαιωµάτων αυτών. Μέσω της προστασίας των Δικαιωµάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορούν να µετατραπούν σε πολύτιµα οικονοµικά κεφάλαια, ενώ η αναγνώριση και η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών µπορεί να ενισχύσει τη θέση της επιχείρησης στην αγορά και να της προσδώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο

Η Κύπρος συνδυάζει την προστασία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε το διεθνές καθεστώς προστασίας και κατοχύρωσης των πνευµατικών δικαιωµάτων, µέσω των σηµαντικών συνθηκών και πρωτοκόλλων που έχει υπογράψει η Κυπριακή Δηµοκρατία. Παράλληλα, το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου παρέχει σηµαντικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές από την φορολογία στο εισόδηµα που προέρχεται από την χρήση των πνευµατικών δικαιωµάτων, οι οποίες δύσκολα συναντώνται σε άλλες δικαιοδοσίες.

Το εκτενές δίκτυο Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), σε συνδυασµό µε την πρόσβαση στην Κοινοτική Οδηγία περί φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων (2003/49/ΕΚ), προσφέρουν ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων Πνευµατικής και Διανοητικής Ιδιοκτησίας µέσω της Κύπρου. Η Κύπρος έχει υπογράψει µια πλειάδα κοινοτικών και διεθνών συµβάσεων, ενώ είναι µέλος σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς για την προστασία και την ανάπτυξη των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, µεταξύ άλλων: ο Παγκόσµιος Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (WIPO), η Συµφωνία και το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης για τη διεθνή εγγραφή των Εµπορικών Σηµάτων, η Σύµβαση των Παρισίων για την προστασία της Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, η Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώµατα Ευρεσιτεχνίας, η Συνθήκη της Βέρνης για την Προστασία από Λογοτεχνικά και Εικαστικά Έργα.

Στην Κύπρο, τα εµπορικά σήµατα, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα βιοµηχανικά σχέδια και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας υπάγονται στον Κλάδο Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας του Τµήµατος Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου Παραλήπτη.

Εµπορικά Σήµατα

Η εγγραφή των Εµπορικών Σηµάτων και Σηµάτων Υπηρεσιών γίνεται σύµφωνα µε το Νόµο περί Εµπορικών Σηµάτων (Κεφ. 268) σε συνδυασµό µε τη Διεθνή Σύµβαση του Παρισιού για την Προστασία της Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. Η νοµοθεσία αυτή προστατεύει τα εµπορικά σήµατα τόσο των Κυπρίων ιδιοκτητών όσο και των αλλοδαπών. Σύµφωνα µε τις νοµοθεσίες αυτές, δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ ηµεδαπών και αλλοδαπών σηµάτων.

Σύµφωνα µε τον περί Εµπορικών Σηµάτων Νόµο, άρθρο 2 (1) “εµπορικό σήµα” είναι το σήµα το οποίο συνίσταται από οποιαδήποτε σηµεία επιδεχόµενα γραφικής παράστασης (ιδίως δε από λέξεις, συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος προσώπων, από εικόνες, γράµµατα, αριθµούς, το σχήµα του εµπορεύµατος ή της συσκευασίας του, ή οποιοδήποτε συνδυασµό αυτών), που µπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα εµπορεύµατα ή τις υπηρεσίες µιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων, εφόσον το σήµα αυτό χρησιµοποιείται ή αποσκοπεί να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς τέτοιας διάκρισης.

Διπλώµατα Ευρεσιτεχνίας

Σύµφωνα µε τον Νόµο περί Διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (16(Ι)/1998) οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισµός µπορεί να καταθέτει στον Έφορο Εταιρειών και Επίσηµο Παραλήπτη, αιτήσεις για νέες εφευρέσεις και να τους παραχωρείται Εθνικό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας. Επίσης, το Τµήµα εγγράφει και προστατεύει τα Διπλώµατα Ευρεσιτεχνίας που παραχωρεί το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Επιπρόσθετα, µε τα πιο πάνω ο Έφορος Εταιρειών ενεργεί, σαν γραφείο παραλαβής, Ευρωπαϊκών (EPO) και Διεθνών (PCT) αιτήσεων για Διπλώµατα Ευρεσιτεχνίας.

Δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας

Το Δικαίωµα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας στην Κύπρο είναι αυτόµατο και ουδεµία εγγραφή χρειάζεται. Ο περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµος (59/1976) προστατεύει τους Κυπρίους πολίτες για τα έργα τους που δηµοσιεύονται οπουδήποτε και τους πολίτες ξένων χωρών για τα έργα τους που δηµοσιεύονται στην Κύπρο. Προστατεύεται το δικαίωµα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για:
 • Επιστηµονικά έργα
 • Φιλολογικά έργα, συµπεριλαµβανοµένων των  προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Μουσικά έργα
 • Καλλιτεχνικά έργα, συµπεριλαµβανοµένων των φωτογραφιών
 • Ταινίες
 • Βάσεις δεδοµένων
 • Ηχογραφήσεις
 • Εκποµπές
 • Δηµοσιεύσεις αδηµοσίευτων έργων

Κυπριακή εταιρεία κατοχής Δικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας

Μια εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στην Κύπρο µπορεί να κατέχει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και να τα εκµεταλλεύεται παραχωρώντας τα σε άλλες εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Η εγγραφή λοιπόν των πνευµατικών δικαιωµάτων στην Κύπρο από µια εταιρεία κάτοικο Κύπρου, έχει ως αποτέλεσµα την προστασία σε όλα τα µέλη της Ε.Ε., καθώς και την προστασία που παρέχεται από τις διεθνείς συνθήκες τις οποίες έχει υπογράψει η Κυπριακή Δηµοκρατία. Εκµεταλλευόµενη το εκτενές δίκτυο Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ή την Κοινοτική Οδηγία περί φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων (2003/49/ΕΚ), η Κυπριακή εταιρεία θα υπόκειται σε ένα ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς, το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσµα άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Ειδικό Φορολογικό καθεστώς

Το εισόδηµα που αποκτά η Κυπριακή εταιρεία από την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας υπόκειται στο ακόλουθο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς:
 • Κάθε κεφαλαιουχικής φύσεως δαπάνη µιας  επιχείρησης που αφορά την απόκτηση ή την ανάπτυξη των άυλων περιουσιακών στοιχείων (εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, και δικαιώµατα πνευµατικής  ιδιοκτησίας) κατανέµεται εξίσου σε περίοδο 5 ετών
 • Το ογδόντα τοις εκατόν (80%) του κέρδους που προκύπτει από τη χρήση των άυλων περιουσιακών στοιχείων (περιλαµβανοµένων και αποζηµιώσεων για παράτυπη χρήση τέτοιων στοιχείων), καθώς και το κέρδος από την πώληση τους, λογίζεται ως έξοδο  για τον καθορισµό του  φορολογητέου εισοδήµατος και  απαλλάσσεται από τον εταιρικό φόρο
 • Η αφαίρεση του 80% θα εφαρµόζεται επίσης και  πάνω στο κέρδος µετά την αφαίρεση όλων των άµεσων εξόδων, όπως κεφαλαιουχικές εκπτώσεις, τόκοι για τη χρηµατοδότηση της αγοράς ή ανάπτυξης των  περιουσιακών στοιχείων καθώς και άλλα άµεσα έξοδα.
Για τους πιο πάνω λόγους, η ίδρυση µιας εταιρείας στην Κύπρο για την κατοχή των Δικαιωµάτων της Πνευµατικής ή Διανοητικής Ιδιοκτησίας, θεωρείται ως µια ιδανική λύση. 

Οι ιδιοκτήτες πνευµατικών δικαιωµάτων µπορούν να χρησιµοποιήσουν την Κύπρο ως τη βάση των επιχειρήσεών τους, και να αξιοποιήσουν προς όφελος τους τις φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές που παρέχονται προσδίδοντας αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση τους.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine