Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ελληνικών εταιρειών στην Κύπρο

Παραθέτουμε πιο κάτω τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται ανά τύπο ελληνικής εταιρείας για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο.

 1. Το αρχικό καταστατικό σύστασης (συμβολαιογραφικό) καθώς και αντίγραφο του πιο πρόσφατου κατατεθέντος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί σύστασης της Εταιρείας, εγγραφής της στο Γ.ΕΜΗ., μεταβολών, τροποποιήσεων του καταστατικού της από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.).
 3. Το Πρακτικό ΓΣ περί εκλογής ΔΣ.
 4. Το Πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα-ορισμού εκπροσώπων.
 5. Πρόσφατα πιστοποιητικά της  αρμόδιας διοικητικής αρχής στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΦΕΚ πράξης συγκρότησης σε σώμα του τελευταίου ΔΣ και της απόφασης περί του τρόπου εκπροσώπησης της εταιρείας και στα οποία να βεβαιώνεται ότι δεν εκκρεμεί η δημοσίευση άλλης ανακοίνωσης μεταβολής του τρόπου εκπροσώπησης της εταιρείας (α. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης και β. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ).
 6. Αντίγραφα οποιωνδήποτε πρακτικών διοικητικών συμβουλίων (εφόσον υφίστανται τέτοια) για την παροχή πληρεξουσίων ή άλλης εξουσιοδότησης που παρέχεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να προβεί για λογαριασμό της στη διενέργεια τρεχουσών τραπεζικών συναλλαγών.
 7. Αντίγραφο του βιβλίου μετόχων και μετοχών. Εάν δεν τηρείται βιβλίο μετόχων και μετοχών (ανώνυμες μετοχές) παρακαλούμε να προσκομίσετε το πρακτικό της τελευταίας ΓΣ.
 8. Πρόσφατα πιστοποιητικά από την αρμόδια δικαστική αρχή (α) περί μη κήρυξης της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, (β) μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση στάσης πληρωμών/πτώχευσης, (γ) περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, (δ) μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, (ε) περί μη λύσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για λύση, (στ) περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, (ζ) περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, (η) περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, (θ) περί μη κατάθεσης αίτησης ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 99 του ΠτΚ και περί μη υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, (ι) περί μη υποβολής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (αρθ. 106ια Πτωχευτικού Κώδικα) και (ια) περί μη κατάθεσης αίτησης για υποβολή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 1. Το αρχικό καταστατικό σύστασης (συμβολαιογραφικό) καθώς και αντίγραφο του κατατεθέντος στο Γ.Ε.ΜΗ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί σύστασης της εταιρείας, εγγραφής της στο Γ.Ε.ΜΗ., μεταβολών, τροποποιήσεων του καταστατικού της από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.).
 3. Αντίγραφο των πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων ή πρακτικών/πληρεξουσίου του διαχειριστή της εταιρείας (εφόσον υφίστανται τέτοια), διά των οποίων παρέχεται πληρεξουσιότητα ή οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της. 
 4. Πρόσφατα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:
  • μη κινήσεως διαδικασίας κηρύξεως της εταιρείας σε πτώχευση (αίτηση πτωχεύσεως ή δηλώσεως αναστολής πληρωμών), 
  • μη εκδόσεως αποφάσεως περί πτωχεύσεως, παύσης εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 
  • μη υποβολής αιτήσεως για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρθ. 99 του Ν. 3588/2007 και 4013/2011 Πτωχευτικού Κώδικα), 
  • μη υποβολής αιτήσεως για την υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως (αρθ. 106ια Πτωχευτικού Κώδικα), 
  • μη κινήσεως διαδικασίας θέσεως της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση, 
  • μη κατάθεσης αιτήσεως για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή.  1. Το αρχικό καταστατικό καθώς και αντίγραφο του κατατεθέντος στην Υπηρεσία Γ.ΕΜΗ. κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ. περί σύστασης της εταιρείας, εγγραφής της στο ΓΕ.ΜΗ., μεταβολών, τροποποιήσεων του καταστατικού της από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ.).
 3. Αντίγραφο των πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων (εφόσον υφίστανται τέτοια) διά των οποίων παρέχεται πληρεξουσιότητα ή οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της. 
 4. Πρόσφατα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:
  • μεταβολών (καλύπτει το χρονικό διάστημα έως και 31/12/2013)
  • μη κινήσεως διαδικασίας κηρύξεως της εταιρείας σε πτώχευση (αίτηση πτωχεύσεως ή δηλώσεως αναστολής πληρωμών),
  • μη εκδόσεως αποφάσεως περί πτωχεύσεως, παύσης εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 
  • μη υποβολής αιτήσεως για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρθ. 99 του Ν. 3588/2007 και 4013/2011 Πτωχευτικού Κώδικα), 
  • μη υποβολής αιτήσεως για την υπαγωγή της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως (αρθ. 106ια Πτωχευτικού Κώδικα), 
  • μη εκδόσεως απόφασης περί θέσεως της εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση,
  • μη κατάθεσης αιτήσεως για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή. 

 1. Το αρχικό καταστατικό καθώς και αντίγραφο του κατατεθέντος στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας.
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί σύστασης της Εταιρείας, εγγραφής της στο ΓΕ.ΜΗ., μεταβολών, τροποποιήσεων του καταστατικού της από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ.).
 3. Αντίγραφο των πρακτικών συνελεύσεων των εταίρων (εφόσον υφίστανται τέτοια)  διά των οποίων παρέχεται πληρεξουσιότητα ή οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδότηση από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της.
 4. Αντίγραφο του βιβλίου εταίρων της εταιρείας. 
 5. Πρόσφατα πιστοποιητικά από την αρμόδια δικαστική αρχή (α) περί μη κήρυξης της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, (β) μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση στάσης πληρωμών/πτώχευσης, (γ) περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, (δ) μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, (ε) περί μη λύσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για λύση, (στ) περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, (ζ) περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, (η) περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, (θ) περί μη κατάθεσης αίτησης ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 99 του ΠτΚ και περί μη υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, (ι) περί μη υποβολής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και (ια) περί μη κατάθεσης αίτησης για υποβολή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.


 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. περί εγγραφής της επιχείρησης στο ΓΕ.ΜΗ., καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της (Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.). 
 2. Πρόσφατα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:
  • μη υποβολής αιτήσεως για την υπαγωγή της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως (αρθ. 106ια Πτωχευτικού Κώδικα),
  • μη κινήσεως διαδικασίας κηρύξεως της επιχείρησης σε πτώχευση (αίτηση πτωχεύσεως ή δηλώσεως αναστολής πληρωμών),
  • μη εκδόσεως αποφάσεως περί πτωχεύσεως, παύσης εργασιών ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 
  • μη υποβολής αιτήσεως για το άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης (αρθ. 99 του Ν. 3588/2007 και 4013/2011 Πτωχευτικού Κώδικα)
  • μη εκδόσεως απόφασης περί θέσεως της επιχείρησης σε αναγκαστική διαχείριση, και
  • μη κατάθεσης αιτήσεως για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή.

 1. Αντίγραφο της σύμβασης συστάσεως της εταιρείας καθώς και όλες τις τροποποιήσεις αυτής.
 2. Πρόσφατα πιστοποιητικά της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί σύστασης της Εταιρείας, μεταβολών, τροποποιήσεων της σύμβασης της  από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, καθώς και περί μη λύσης - θέσης σε εκκαθάριση αυτής και περί μη ανάκλησης της άδειάς της.
 3. Το Πρακτικό ΓΣ περί εκλογής ΔΣ, καθώς επίσης και το αντίστοιχο πρακτικό ΔΣ συγκρότησης σε σώμα-ορισμού εκπροσώπων.
 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό της  αρμόδιας διοικητικής αρχής αναφορικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας
 5. Αντίγραφα οποιωνδήποτε πρακτικών διοικητικών συμβουλίων (εφόσον υφίστανται τέτοια) για την παροχή πληρεξουσίων ή άλλης εξουσιοδότησης που παρέχεται από την Εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο προκειμένου να προβεί για λογαριασμό της στη διενέργεια τρεχουσών τραπεζικών συναλλαγών.
 6. Αντίγραφο του βιβλίου μετόχων και μετοχών. Εάν δεν τηρείται βιβλίο μετόχων και μετοχών (ανώνυμες μετοχές) παρακαλούμε να προσκομίσετε το πρακτικό της τελευταίας ΓΣ.
 7. Πρόσφατα πιστοποιητικά από την αρμόδια δικαστική αρχή περί μη κήρυξης κάθε Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση στάσης πληρωμών/πτώχευσης, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη λύσης, περί μη κατάθεσης αίτησης για λύση, περί μη διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, περί μη κατάθεσης αίτησης για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή, περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης, περί μη κατάθεσης αίτησης ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής-εξυγίανσης δυνάμει του άρθρου 99 του ΠτΚ, περί μη υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής-εξυγίανσης του άρθρου 99 του ΠτΚ, περί μη υποβολής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και περί μη κατάθεσης αίτησης για υποβολή σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Συχνές Ερωτήσεις για την Κυπριακή Εταιρία.
Όλες οι απαντήσεις εδώ.

Επισκεφτειτε την κεντρικη ιστοσελιδα της KTC Business Consultants

Εισοδος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η ομάδα της ΚΤC Business Consultants Ltd σας παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο ή καλέστε μας στο +30 21 0873 7777 για Ελλάδα και +357 22 777020 για Κύπρο.


Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα συμφωνείτε με την Πολιτική Απορρήτου της σελίδας μας
Επικοινωνία
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Αποστέλλοντας αυτό το μήνυμα
συμφωνείτε με την
Πολιτική Απορρήτου
της σελίδας μας

Επικοινωνήστε τηλεφωνικώς
+30 21 0873 7777 για Ελλάδα
+357 22 777020 για Κύπρο
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More. That's Fine